Child Support - Haitian Creole (Kreyòl Ayisyen)

Sipò Timoun: Fason pou jwenn ak touche peman sipò timoun

Authored By: Community Legal Services of Mid-Florida, Inc.

FAQ

ÈSKE OU GEN YON LÒD POU RESEVWA PEMAN SIPÒ TIMOUN

Lòd pou sipò timoun se yon dokiman legal yon jij siyen. Dokiman sa a endike ki kantite lajan yon paran ap bay pou moun ki bay kay pou timoun nan rete, ki bay timoun nan manje epitou ki bay pi fò swen pou timoun nan.Li souvan egzije paran yo pou yo patisipe nan depans medikal yo tankou medikaman sou preskripsyon.

KIJAN POU MWEN JWENN YON LÒD SIPÒ TIMOUN SI MWEN POKO GEN YOUN?

Depatman Revni Florida (Florida Department of Revenue) kowòdone ak egzekite lòd sipò timoun yo gratis.Men, anpil paran pran avoka pou ede yo byen konprann pwosesis legal sa a ki pran anpil tan epitou ki konplèks.Kèk nan paran yo ranpli dokiman yo poukont yo.

ÈSKE MWEN TA DWE PRAN YON AVOKA?

Sa depannde sitiyasyon ou.Si ou bezwen verifye revni nou pou yon ansyen madanm/mari ou ki ka sere lajan pou li evite peye plis sipò timoun, li ka pi bon ou pou jwenn èd yon avoka.

ÈSKE MWEN KAPAB FÈ SA POUKONT MWEN?

Paran ki vle fè sa poukont yo dwe depoze demann yo nan tribinal, sa ki vle di y ap peye frè pou depo ak depans.Ou ka gen pou fè rechèch ou ak travay preparasyon an poukont ou.

KI KANTITE LAJAN SIPÒ TIMOUN M AP RESEVWA?

Kantite lajan sa a baze sitou sou kantite timoun ou genyen, revni ou, revni lòt paran an ak sa ou peye pou sèvis tankou gadri, asirans, edikasyon, elatriye. Ou kapab jwenn yon estimasyon depi ou itilize kalkilatè sipò timoun sou sitwèb eta a:www.alllaw.com/calculators/childsupport/florida/

ÈSKE KANTITE LAJAN SA A M AP TOUJOU RESEVWA?

Pètèt non.Leta kapab re-kalkile sipò timoun chak kèk ane oswa lè yon paran gen yon gwo chanjman ki afekte revni li tankou lè li pèdi yon djòb.Lòt paran an pa kapab sispann peye sipò timoun paske yo sispann li nan travay li, paske li pran chòk oswa paske yo te diminye nan kantite èdtan li nan travay li.Kantite lajan ki obligatwa legalman endike nan lòd sipò a.Se responsablite paran k ap peye a pou li fè chanje kantite lajan an depi li ale nan tribinal.

MWEN GEN YON LÒD SIPÒ.SA K AP PASE APRE?

Si ou pa kapab fè lòt paran an peye, ou kapab retounen devan leta, poukont ou oswa avèk yon avoka, pou jwenn èd.Ou kapab depoze papye yo nan tribinal la poukont ou pou mande jij la pou fè lòt paran an peye.Yon lòt chwa ou genyen se anboche yon ajans rekouvreman prive k ap fè ou peye yon frè nòmalman dapre kantite lajan sipò yo dwe touche a.

KONBYEN TAN L AP PRAN POU MWEN RESEVWA PEMAN YO?

 Sa depan.Li ka sèlman pran kèk jou si lòt paran an konfòme li avèk lòd sipò timoun nan.Men si lòt paran an pa konfòme li, li kapab pran ou anpil mwa oswa menm kèk ane anvan ou resevwa tout lajan li dwe peye a.Rekouvreman peman regilye ak peman anreta yo kapab yon pwosesis ki konplike si lòt paran an chanje travay anpil oswa si li demenaje souvan.

ÈSKE M AP RESEVWA YON SÈL KANTITE LAJAN POU TOUT SIPÒ KI ANRETA A?

Pètèt non.Souvan, paran yo pa gen pèmisyon pou yo peye yon pòsyon nan sa yo dwe chak mwa anplis peman regilye yo fè chak mwa pou sipò timoun, yon fason pou yo kapab peye aryere yo apre yon peryòd tan.

ÈSKE OU KAPAB METE LÒT PARAN PITIT MWEN POU FÈ LI PEYE?

Anjeneral se yon chwa leta ak tribinal yo ap pouswiv sèlman nan sikonstans ekstrèm yo.Se paske yon paran ki nan prizon pa kapab travay pou fè lajan pou peye sipò timoun nan.Menm lè lòt paran nan prizon an, yo souvan gen pou peye sèlman pou peye yon pòsyon nan sa li dwe a pou li soti nan prizon an.

KI LÒT MOUN YO KAPAB FÈ PEYE?

Leta kapab sispann lisans chofè ki pa peye a, leta kapab sezi lajan lotri paran ki pa peye epitou leta kapab sezi lajan nan kont labank paran ki pa peye.Leta kapab sezi ranbousman taks federal epitou yo kapab rapòte sipò timoun paran an dwe anreta ba ajans rapòtaj kredi yo.Yon jij kapab fòse paran yo pou yo vann byen tankou yon vwati oswa yon byen imobilye pou peye dèt sipò timoun nan.

ÈSKE MWEN KAPAB SISPANN VIZIT PARAN KI PA PEYE A JOUK LÈ LI PEYE?

Non. Menmsi paran yo dakò souvan sou kantite lajan sipò timoun ak orè vizit yo anmenmtan, yo se de (2) pwoblèm apa.Si ou kenbe pitit ou pou anpeche lòt paran an vizite li san yon lòd tribinal, ou kapab gen pwoblèm pou vyolasyon kondisyon akò a.

SI PITIT MWEN GEN PLIS PASE 18 TAN, ÈSKE LI TWÒ TAN POU MWEN TOUCHE SIPÒ TIMOUN?

Non, pa gen dèle nan limit nan Florida pou touche sipò timoun.Lè yo detèmine yon kantite lajan sipò timoun, paran ki pa t ap peye a ap gen pou fè peman yo jouk lè li fin peye dèt la, menmsi timoun yo adilt kounye a.

Updated: April 19, 2017

How helpful do you find the information on this page?

Add comment

Table of Contents